Crisisregelingen in Amsterdam

Binnen Amsterdam zijn er verschillende regelingen en voorzieningen voor mensen met een LVB en psychiatrische problematiek in een crisis. Er ontstaan snel misverstanden bij de gebruik van de term ‘crisis’. Vandaar hier uitleg en nadere informatie.
Wij adviseren bij crisis altijd contact op te nemen met de huisarts of reeds betrokken professionele hulpverlening!

Crisis LVB

Crisisregeling gehandicaptenzorg
Voor Amsterdam wordt de crisisregeling gehandicaptenzorg door Zilveren Kruis zorgkantoor uitgevoerd. Deze is bedoeld voor kinderen, jeugdigen, (jong)volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking, die recht hebben op zorg vanuit de WLz verkerend in een crisissituatie als hieronder genoemd of verkerend in een gevaarsituatie.
Definitie crisis: Er is sprake van crisis bij een plotselinge, ernstige ontregeling (in fysieke, sociale en psychische gesteldheid van de cliënt of van de omgeving) met als gevolg het ontstaan van een acuut onhoudbare situatie in het thuismilieu of de woonsituatie van de cliënt, waarbij het noodzakelijk is om opname binnen 24 tot 48 uur in te zetten om onaanvaardbare risico’s voor de cliënt en/of zijn gezin en/of woonomgeving te voorkomen. De situatie leidt tot een substantieel andere inhoud (functie en/of plaats) en omvang van de benodigde zorg.

Plaatsing: De toeleiding tot deze crisisregeling ligt bij de crisisregisseur LVB jeugd. Deze regisseur heeft de bevoegdheid cliënten op een crisisbed binnen de VB zorg te plaatsen. Deze bedden zijn verspreid over verschillende LVB zorgaanbieders binnen en buiten Amsterdam.

Beschermd Wonen LVB (vervolg op regeling Tijdelijke Urgente Zorg) – Wmo
De voorziening ‘Beschermd Wonen LVB’ is bedoeld voor mensen met een LVB (soms met kinderen), die een tijdelijke urgente behoefte hebben aan een vorm van 24-uurs toezicht en begeleiding, en die enerzijds niet in aanmerking komen voor de Wlz en voor wie anderzijds maximale inzet uit de Wmo tijdelijk niet voldoende is. Amsterdammers aan wie ‘Beschermd Wonen LVB’ wordt toegekend, hebben toegang tot deze voorziening voor de termijn van 1 jaar, met een mogelijkheid van verlengen (tot max. 3 jaar). Lees hier en op de website van de gemeente meer. Nieuwe aanvragen lopen via de Centrale Toegang voor Beschermd Wonen, te bereiken via 020-3700708 of ctbw@ggd.amsterdam.nl.

Crisis GGZ

Ook binnen de GGZ kent men hulp bij crisis; echter hanteert men een andere definitie.
Definitie crisis: Acute verstoring van denken, stemming, gedrag of sociale relaties, waarbij een onmiddellijke interventie nodig is volgens de patiënt, de familie of de omgeving. Het betreft dus mensen die in psychische nood verkeren, in de war zijn en/of grip op de realiteit zijn kwijt geraakt.

Toeleiding en uitvoering: Binnen Amsterdam wordt psychiatrische crisiszorg tijdens kantooruren uitgevoerd door de Acuut Behandelteams en buiten kantooruren door de Crisisdienst (incl. Mobiel Crisisteam Jeugd), beiden onderdelen van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (samenwerkingsverband van Arkin en GGZ inGeest). Inschakeling van welke vorm van crisiszorg vanuit de GGZ verloopt via de huisarts. Wanneer een cliënt reeds in behandeling is bij de GGZ, is het wenselijk dat er eerst contact opgenomen wordt met de behandelaar GGZ, indien bereikbaar.

Crisisunit LVB (bij psychiatrische crisis)
Speciaal voor volwassen met een LVB die zich in psychiatrische crisis bevinden heeft Arkin Mentrum een crisisunit LVB gevestigd binnen de kliniek Vlaardingenlaan. Verwijzing verloopt wederom via de huisarts. Cliënten worden voor max. 6 weken opgenomen.

Ambulant Crisisteam Cordaan
Cordaan heeft een Ambulant Crisisteam dat 24 uur beschikbaar is voor ondersteuning bij cliënten met een LVB in (psychiatrische) crisis. Het team verzorgt ondersteuning van intramurale teams en helpt bij doorverwijzing naar de GGZ. Zij werkt nauw samen met de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam. Het ACC is 24 uur per dag te bereiken via 06-12509424. De ondersteuning vanuit het ACC valt niet onder wettelijke financiering en zal door aanvragende organisatie betaald moeten worden (± €55 per uur).

Dak-/thuisloos

Dakloosheid, al dan niet plotseling, kan voor mensen met een LVB zodanig stress verhogend werken dat zij het risico lopen op acute psychiatrische problematiek. Zowel MEE als Cordaan hebben een speciaal team voor de ondersteuning van dak-/thuisloze mensen met een LVB. Voor onderdak kan men terug vallen op de opvang vanuit de WMO via de Centrale Toegang tot de Maatschappelijke Opvang, bereikbaar via 020-4626360 of ctmo@ggd.amsterdam.nl. Lees hier meer.